Ve společnosti Štula Consulting, s.r.o., IČO 058 45 777, se sídlem Liberec, Liberec III-Jeřáb, 1. máje 871/13, PSČ 460 07, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 39087 (dále jen „Štula Consulting“), si velice vážíme Vaší důvěry.

Těmito zásadami ochrany osobních údajů (dále také jen „Zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme, jak jsou údaje zpracovány a dále užívány, navštívíte-li webové stránky provozované společností Štula Consulting na internetové adrese: quizz.stula.consultingstula.consulting  a stulaconsulting.scoreapp.com (dále jen „Webová stránka“).

Jak možná víte, od 25.5.2018 je ochrana osobních údajů upravena na evropské úrovni v NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). Evropskou úpravu pak v České republice doplňuje český zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, přičemž největší důraz klademe na bezpečí Vašich osobních údajů.

Mohlo by Vás zajímat:

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Společnost Štula Consulting, s.r.o., IČO 058 45 777, se sídlem Liberec, Liberec III-Jeřáb, 1. máje 871/13, PSČ 460 07, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 39087.

Budete-li mít jakýkoliv dotaz týkající se ochrany Vašich osobních údajů, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat. Na společnost Štula Consulting se lze obrátit e-mailem na adrese info@stula.consulting, telefonicky na číslo 777241855 nebo písemně či osobně na výše uvedenou adresu sídla.

Co si představit pod pojmem osobní údaje a jaké osobní údaje zpracováváme?

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, která je označována jako subjekt údajů. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Společnost Štula Consulting zpracovává především údaje získané v souvislosti s využíváním našich služeb, tedy při vyplnění a vyhodnocení testu pod názvem „Finanční nezávislost“ (dále jen „Test“), při objednání nezávazné konzultace a při zanechání vzkazu společnosti Štula Consulting, ale i některé další údaje, které pro Vás chceme v těchto Zásadách přiblížit:

 • Osobní údaje, které nám sdělíte přímo Vy sami

Osobní údaje nám poskytujete primárně Vy sami, a to zejména za účelem provedení a vyhodnocení Testu na Webové stránce společnosti Štula Consulting, za účelem objednání nezávazné konzultace anebo při zanechání vzkazu společnosti Štula Consulting.

Osobní údaje, které nám poskytujete při vyplňování Testu slouží výhradně k vyhodnocení výsledku tohoto Testu a nebude s nimi jakkoliv jinak nakládáno.

Těmito údaji jsou: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo (není povinné).

Osobní údaje, které nám poskytujete při vyplnění příslušného formuláře pro objednání nezávazné konzultace slouží výhradně za účelem vyřízení objednávek nezávazné konzultace u společnosti Štula Consulting. Poskytnutí a zpracování těchto údajů ze strany společnosti Štula consulting je tak nezbytné pro vyřízení Vaší objednávky na nezávaznou konzultaci.

Těmito údaji jsou: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Osobní údaje, které nám poskytujete při vyplnění příslušného formuláře pro zanechání vzkazu společnosti Štula Consulting slouží výhradně za účelem Vašeho zpětného kontaktování.

Těmito údaji jsou: jméno, příjmení, e-mailová adresa.

Pokud nám k tomu udělíte předchozí souhlas, mohou být Vaše osobní údaje použity rovněž pro marketingové účely k zasílání marketingových informací a obchodních sdělení. Z odebírání takovýchto informací se můžete kdykoliv odhlásit. Pro tyto účely můžete využít i kterýkoliv z kontaktních údajů společnosti Štula Consulting uvedený v těchto Zásadách v sekci „Kdo je správcem Vašich osobních údajů?“

Pokud nám na základě Vašeho uvážení poskytnete jakékoliv další údaje v rámci naší vzájemné komunikace, telefonických hovorů či osobně, budou takové osobní údaje v nezbytném rozsahu taktéž zpracovávány, a to vždy s plným respektováním Vašich práv plynoucích z příslušných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

 • Osobní údaje, které získáváme během návštěvy Webové stránky

Pro účely zlepšení efektivnosti, bezpečnosti a kvality námi poskytovaných služeb mohou být na Webových stránkách užity různé technologie, za pomoci kterých dochází ke sběru a ukládání údajů. Takto získané údaje slouží k analytickým a statistickým účelům, analýze preferencí návštěvníků Webových stránek a ke všeobecnému zobrazení vhodného obsahu. Patří mezi ně především IP adresa, informace o Vašem přístupu na Webovou stránku a o chování na našich Webových stránkách, zvycích a preferencích, o proklicích, o prohlížeči a o operačním systému a využitém zařízení pro návštěvu našich Webových stránek.

Je však třeba zmínit, že takovéto informace jsou anonymizované. Na jejich základě není možné zjistit údaje o Vás, jakožto konkrétní osobě, a proto nedochází k automatickému rozhodování, včetně profilování.

Na našich Webových stránkách používáme tzv. cookies, tj. krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Více detailů o používání cookies na našich Webových stránkách naleznete v samostatném dokumentu dostupném zde.

Je poskytování osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a máte povinnost nám osobní údaje poskytnout?

Pokud není v těchto Zásadách pro konkrétní případ uvedeno výslovně jinak, poskytování Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a nemáte povinnost nám osobní údaje poskytnout.

Za jakými účely a z jakého právního titulu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Společnost Štula Consulting zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nezbytných případech, v nutném rozsahu a pouze pro dále popsané sjednané účely.

Vyplnění a vyhodnocení Testu na základě Vašeho výslovného souhlasu: Osobní údaje jsou v tomto případě zpracovávány výhradně za účelem provedení Testu, jeho vyhodnocení a zaslání výsledků vyhodnocení. Bez údajů Vámi k tomu poskytnutými bychom nebyli schopni Vám výsledek Testu zaslat.

Objednání nezávazné konzultace: Osobní údaje jsou v tomto případě zpracovávány za účelem objednání nezávazné konzultace u společnosti Štula Consulting.

Servis pro zákazníky: Dále zpracováváme osobní údaje k tomu, abychom vyšli vstříc Vašim dotazům a případným požadavkům (zejména vyřízení Vámi zanechaných vzkazů). Bez údajů Vámi k tomu poskytnutými bychom nebyli schopni Vaše dotazy či požadavky vyřídit.

Marketingové účely: Pokud jste k tomu udělili výslovný souhlas, mohou být Vaše osobní údaje použity pro marketingové účely k zasílání marketingových informací a obchodních sdělení. Z odebírání informací se můžete kdykoliv odhlásit. Pro tyto účely můžete využít i kterýkoliv z kontaktních údajů společnosti Štula Consulting uvedený v těchto Zásadách v sekci „Kdo je správcem Vašich osobních údajů?“.

Oprávněné zájmy správce: Osobní údaje jsou zpracovávány zejména z důvodů ochrany našich práv a oprávněných zájmů (např. údaje získané automaticky při návštěvě Webové stránky nám pomáhají k zajišťování a zvyšování ochrany Webové stránky a současně k zajištění jeho funkčnosti).

Plnění právní povinnosti společnosti Štula Consulting jakožto správce: Společnost Štula Consulting dále zpracovává osobní údaje za účelem plnění povinností, které vyplývají z příslušných právních předpisů.

Osobní údaje používáme také k tomu, aby námi poskytované služby odpovídaly Vašim přáním a zájmům a abychom mohli vylepšit kvalitu našich služeb, přičemž k takovému účelu slouží především cookies.

Někdy je třeba osobní údaje zpracovávat proto, abychom dostáli nám právními předpisy uložených povinností, nebo abychom chránili naše oprávněné zájmy.

Nutno shrnout, že základem pro zpracování Vašich osobních údajů je samozřejmě Váš dobrovolně udělený souhlas, pokud nám nesvědčí jiný oprávněný právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů. 

Po jak dlouhou dobu se osobní údaje uchovávají?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí doby nezbytné pro zpracování jsou osobní údaje zlikvidovány v souladu s příslušnými právními předpisy. V případě udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů k určitému účelu je doba zpracování dána trváním souhlasu. Souhlas přitom můžete kdykoliv odvolat a tím zpracování osobních údajů ukončit.

Jakým způsobem osobní údaje zpracováváme?

Společnost Štula Consulting zpracovává osobní údaje v elektronické podobě neautomatizovaným i částečně a zcela automatizovaným způsobem a vede evidenci veškerých činností, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

Společnost Štula Consulting přijímá veškerá nezbytná technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů a dodržuje veškeré povinnosti stanovené jí obecně závaznými právními předpisy. Taková opatření budou podle potřeby revidována a aktualizována.

Snažíme se užívat taková bezpečnostní opatření, která zajišťují ochranu osobních údajů v nejvyšší možné míře. Společnost Štula Consulting vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů.

Sdílení Vašich osobních údajů s třetími osobami

Společnost Štula Consulting dbá na to, aby bylo s Vašimi údaji zacházeno s náležitou péčí. Některé námi zpracovávané osobní údaje můžeme předat osobám mimo Štula Consulting v souvislosti s jejich zpracováním pro výše uvedené účely, vždy však jen pokud je jejich předání skutečně nezbytné.

Vaše osobní údaje mohou být předány pouze subjektům z následujících kategorií:

 • poskytovatelům služeb, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme, přičemž se jedná zejména o poskytovatele IT služeb (společnost SmartSelling a.s., IČ: 29210372, vedená u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. B 7559, se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno), poskytovatele služeb v oblasti marketingu a marketingové poradenství a poskytovatele reklamních a propagačních služeb.
 • státním nebo nadstátním dozorovým, regulačním či donucovacím orgánům nebo soudům, to však pouze v případě, že jsme k takovému předání povinni v mezích obecně závazných právních předpisů.

Předání Vašich osobních údajů třetí osobě nás nezbavuje odpovědnosti za zákonnost jejich zpracování v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

S výjimkou státních orgánů jsou všichni příjemci osobních údajů povinni tyto údaje zpracovávat pouze v souladu s našimi přesnými pokyny a pouze pro námi stanovené účely. V opačném případě Vás o takovém předání informujeme a v případě potřeby Vás požádáme o udělení souhlasu.

Jaká mám práva související s ochranou osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte v souladu s příslušnými právními předpisy níže uvedená práva, které samozřejmě plně respektujeme a při jejich uplatňování se Vám budeme snažit vyjít vstříc v maximální možné míře:

 • oprava a doplnění osobních údajů – pro opravu osobních údajů či doplnění nás můžete kdykoliv kontaktovat na adrese Liberec, 1. máje 871/13, PSČ 460 07 anebo na e-mailové adrese info@stula.consulting;
 • přístup k osobním údajům – na základě Vaší žádosti a při splnění předpisy stanovených podmínek máte právo na přístup k informacím týkajícím se Vašich osobních údajů, které my jakožto správce zpracováváme;
 • odvolání souhlasu a výmaz osobních údajů – svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat na adrese Liberec, 1. máje 871/13, PSČ 460 07 anebo na e-mailové adrese info@stula.consulting, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, a my Vaše osobní údaje vymažeme. Údaje budou vymazány i v dalších případech v souladu s příslušnými právními předpisy. Takové právo však nelze chápat absolutně a je třeba přihlédnout k předpokladům stanoveným příslušnými právními předpisy. Takový postup se nemůže týkat údajů, které společnost Štula Consulting potřebuje ke splnění zákonných povinností;
 • právo na vznesení námitky – jedná-li se o případ, kdy osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování při naplnění právními předpisy předpokladů vznést námitku na e-mailové adrese info@stula.consulting či na adrese našeho sídla Liberec, 1. máje 871/13, PSČ 460 07;
 • právo na přenositelnost osobních údajů – máte právo od nás, jakožto správce Vašich osobních údajů, získat všechny o Vás zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu a dále máte s tím související právo možnost je v takto získané podobě předat jinému správci;
 • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování – máte právo na to nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, které pro Vás má právní účinky, nebo které se Vás obdobným způsobem významně dotýká;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů – v určitých právními předpisy předvídaných případech máte právo požadovat, aby Vaše osobní údaje byly vynechány z dalšího zpracování.

Pokud budete mít dojem, že s Vašimi osobními údaji zacházíme v rozporu s příslušnými právními předpisy, můžete se na nás kdykoliv obrátit se žádostí o vysvětlení, případně se žádostí o odstranění vzniklého nesouladného stavu či se žádostí o omezení zpracování osobních údajů. Pro tyto účely můžete využít kterýkoliv z kontaktních údajů uvedený v těchto Zásadách v sekci „Kdo je správcem Vašich osobních údajů?“. Rovněž máte právo se kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje naleznete na https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10. Budeme však rádi, pokud budete záležitost řešit nejprve s námi.

Od kdy jsou Zásady ochrany osobních údajů účinné?

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 1. března 2022, přičemž Vám budou kdykoliv k dispozici na naší Webové stránce.

Štula Consulting s.r.o.


Objednejte si odběr Novinek a buďte v obraze...


Success message!
Warning message!
Error message!