Preambule

Profesní sdružení finančních poradců plní řadu důležitých funkcí ve finančním sektoru: na základě vysoce kvalitního školení a kvalifikací, jakož i široce přijímaných kodexů profesionálním chování, naše organizace může stavět na pevných základech etického chování, kompetenci a technických dovednostech na finančních trzích. Ústředním cílem EFPA je podporovat rozvoj a šíření těchto mezinárodních profesních standardů s cílem přispět k nejvyšší úrovni kvality v odborné praxi finančních poradců.

EFPA je přesvědčena, že každý finanční poradce je definován dvěma hlavními rysy:

 • profesní bezúhonností,
 • odbornou způsobilostí.

Etika a dovednosti jsou dva rozměry, kterými by měl být měřen každý finanční poradce. Koneckonců potenciální klienti musí být schopni důvěřovat integrovanému evropskému finančnímu trhu a jeho hlavním aktérům.

Proto EFPA podporuje šíření evropského etického kodexu. Etický kodex EFPA tvoří:

 • základní principy, které stanoví základní etické chování pro finanční poradce a
 • klíčové principy, které byly definovány jako standardy, které má každá národní asociace doporučené přijmout, aby tak uvedla v účinnost každý konkrétní základní princip.

Principy EFPA usilují o zajištění co nejvyššího etického jednání finančních poradců. Primárně jsou tyto principy zaměřeny na finanční poradce, kteří jsou členy národních členských poboček EFPA, ale také jsou zaměřeny na stanovení standardů pro všechny v této profesi, čímž přispívají k celistvosti evropských finančních trhů jako celku.

Národní pobočky EFPA jsou nejlépe vybaveny, aby poskytly svým členům a všem ostatním osobám v této profesi nezbytné dovednosti za účelem poskytnout příslušné poradenství klientům. Rozmanitost národních a regionálních přístupů různých společností je zaměřena na obohacení profese a vytváření vzájemného obohacování myšlenek; zatímco přístup k etickému chování má tendenci stát se standardem ve všech zemích a na všech trzích, řada detailů stále zůstává předmětem místních zákonů a zvyklostí.

Všichni držitelé licence musí dodržovat tento Etický kodex dle kvalifikačních standardů EFPA – pravidla a doporučení -, oddíl 7 (Etické požadavky).

V případě porušení tohoto Etického kodexu, má etický výbor každé země právo pozastavit nebo odejmout licenci.

Základní principy

1. Nadřazenost zájmů klienta

Finanční poradci vždy upřednostní zájmy svých klientů jako první. Při jednání v jejich odborné způsobilosti finanční poradci vždy jednají v nejlepším zájmu svých klientů a potenciálních klientů a umístí zájmy klientů a potenciálních klientů před vlastní nebo svých zaměstnavatelů.

Klíčové principy:
 1. Finanční poradci vždy jednají spravedlivě se všemi klienty a potenciálními klienty.
 2. Finanční poradci budou vždy provádět testy vhodnosti a přiměřenosti dle nejvyšších standardů této profese.
 3. Finanční poradci budou vždy udržovat nejvyšší standardy této profese při poskytování informací a vydávání doporučení nebo při podávání zpráv klientům.
 4. Finanční poradci nezveřejní důvěrné informace o klientech a potenciálních klientech a jejich záležitostech, pokud to nevyžaduje zákon.
 5. Finanční poradci nesmějí činit jakákoli prohlášení o nabízených službách, která by mohla uvádět
  klienty a potenciální klienty v omyl.
 6. inanční poradci budou vždy jednat čestně a v souladu s nejvyššími standardy své profese při vyřizování zakázek.

2. Nejvyšší standardy

Ve všech svých profesních činnostech musí finanční poradce dodržovat nejvyšší standardy čestnosti, integrity a poctivosti a plnit své povinnosti s veškerou odbornou péčí a píli. Jednání podle tohoto principu inspiruje důvěru klientů a přinese kredit profesi finančního poradce jako celku.

Klíčové principy:

 1. Finanční poradci musí prokázat co největší integritu při rozhodování.
 2. Během působení jako finanční poradce, budou použity nejvyšší etické standardy. Sebemenší podezření jakéhokoli druhu podvodu nebo nevhodnosti musí být vyloučeno.
 3. Finanční poradci použijí vysokou míru péče a pozornosti k detailu své práce. To zahrnuje důkladný sběr a analýzu informací o klientovi, pečlivé zhodnocení možností, stejně jako smysluplnou prezentaci doporučení.

3. Nezávislost a objektivita

Finanční poradci musí dbát na zachování nezávislosti a objektivity a učinit objektivní úsudky při výkonu své profesní činnosti.

Klíčové principy:
 1. Finanční poradci musí být schopni učinit úsudky a doporučení nezaujatě a bez ohledu na vlastní kompenzaci.
 2. Finanční poradci musí být objektivní a musí se snažit zajistit, aby jejich rozhodnutí nebyla příliš ovlivněna jejich vlastním zájmem nebo předsudky.
 3. Finanční poradci musí být neutrální s ohledem na doporučení konkrétních produktů pro své klienty. Plný rozsah nabídky produktů se zveřejní. Klienti musí mít jistotu, že nabízený produkt splňuje jejich cíle a potřeby.
 4. Finanční poradci musí zveřejnit jakoukoli skutkovou okolnost, která může bránit jejich schopnosti jednat zcela nezávisle, nebo která by mohla ovlivnit jejich objektivitu.

4. Odborná způsobilost

Finanční poradci se snaží neustále udržovat a zlepšovat svou odbornou kompetenci a musí rozpoznat hranice svých znalostí a schopností. Dále by měli finanční poradci rozpoznat okolnosti, kdy jejich znalosti a kompetence nejsou dostatečné k úkolu a hledat jiné odborníky pro svou podporu. Finanční poradci budou používat svou kvalifikaci s náležitou péčí, aby se zvýšilo postavení a důvěra v takovéto kvalifikace a jejich související asociace.

Klíčové principy:

 1. Finanční poradci musí podniknout konkrétní kroky, aby se neustále snažili udržovat a zlepšovat svou odbornou kompetenci.
 2. Finanční poradci budou vždy dbát na to, aby neposkytovali služby, ve kterých nejsou kompetentní. V takovém případě by služba měla být buď odmítnuta, nebo musí být konzultován jiný odborník s odpovídající kvalifikací.
 3. Finanční poradci musí prokázat svou kompetenci a profesionalitu vždy při jednání se svými klienty.

5. Požadovaná znalost regulatorního rámce

Finanční poradci musí udržovat znalosti a splňovat požadavky všech platných zákonů, pravidel, předpisů a etických kodexů a standardů profesní etiky národních nebo regionálních asociací a nesmí se vědomě
účastnit jakéhokoli jejich porušení.

Klíčové principy:

 1. Během zastupování klienta finanční poradci musí být v souladu se všemi platnými zákony, předpisy, nařízení a tímto etickým kodexem.
 2. Finanční poradci se musí průběžně aktualizovat se všemi příslušnými právními předpisy.

6. Přiměřené podklady a korektní zastupování

Finanční poradci předloží svým klientům a potenciálním klientům investiční doporučení, alokaci a výkonnost portfolia, stejně jako každá další poradenství spravedlivě, přesně a úplně na odborné úrovni srovnatelnosti.

Klíčové principy:

 1. Finanční poradci musí mít přiměřený podklad pro svá investiční doporučení, podložené důkladnou a pečlivou analýzou a znalosti cílů, omezení a rizika tolerance každého klienta.
 2. Finanční poradci musí jasně rozlišit fakta a názory. Prognózy stejně jako vlastní názor poradce musí být zřetelně uvedeny jako takové.
 3. Finanční poradci musí zveřejnit základní principy a metody používané při předkládání doporučení a za řízení portfolií a jakékoli jejich významné změny; všechny významné skutečnosti a rizikové faktory musí být plně zveřejněny.
 4. Při použití materiálu připraveného ostatními, musí finanční poradci citovat zdroj.
 5. Finanční poradci vedou příslušné záznamy pro podporu svých investičních doporučení a další odborné činnosti.
 6. Finanční poradci v držení důvěrných informací týkajících se emitentů finančních nástrojů nebo finančních nástrojů, nesmí obchodovat, nebo komunikovat tyto informace ostatním, dokud nebudou tyto informace zveřejněny.

7. Prevence a zveřejňování střetu zájmů

Finanční poradci přijmou veškerá opatření nezbytná k vyřešení střetu zájmu, který by mohl
opodstatněně narušit jejich nezávislost a objektivitu, a jinak zveřejňovat jakýkoli zjevný konflikt.

Klíčové principy:

 1. Finanční poradci budou usilovat o vyřešení nebo minimalizaci všech střetů zájmů, které by mohly opodstatněně narušit jejich nezávislost a objektivitu tváří v tvář s jejich klienty a potenciálními klienty a všemi postiženými stranami.
 2. Pokud se takovým střetům zájmů nelze vyhnout, finanční poradci musí toto zveřejnit svým klientům, potenciálním klientům a všem postiženým stranám.
 3. Finanční poradci sdělí svým klientům a potenciálním klientům všechny příslušné platby nebo výhody obdržené od jiného zdroje, než je jejich zaměstnavatel. Finanční poradci musí být ochotni a schopni vysvětlit podstatu poplatků a jiných odměn souvisejících se službami vykonanými jménem klienta.
 4. Finanční poradci nesmí přijímat dary nebo jiné výhody, které by mohly opodstatněně narušit jejich nezávislost a objektivitu.
 5. Finanční poradci budou dávat přednost investičním transakcím pro klienty před jejich osobními transakcemi nebo transakcemi účtu zaměstnavatele.

8. Použití označení EFPA

Finanční poradci a plánovači musí řádně užívat označení, které jí/jemu bylo uděleno, a usilovat o to samé od ostatních, v souladu s rámcem vytvořeným EFPA a který je dostupný na internetových stránkách EFPA.

Klíčové principy:

 1. Členové EFPA smějí používat pouze označení, které jim bylo uděleno a teprve poté, co bylo zapsáno v databázi národní pobočky.
 2. EFPA označení jsou jen EFPA EFA a EFPA EFP.
 3. EFPA označení musí být přesně v souladu s rámcem schváleným Radou EFPA. Nesprávným označením se rozumí porušení tohoto Etického kodexu.
 4. Členové EFPA by měli zajistit, aby ostatní (novináři, marketingové oddělení, lidské zdroje, atd.) také řádně užívali označení EFPA.

Zdroj: EFPA ČR


Podobné příspěvky

Proč je důležité vyznat se v úvěrech

Proč je důležité vyznat se v úvěrech

Pět investorských sebeklamů

Pět investorských sebeklamů

Vyznejte se v investicích

Vyznejte se v investicích

Objednejte si odběr Novinek a buďte v obraze...


Success message!
Warning message!
Error message!